World Team Cup 2015

2015
08 Jan 2015
World Team Cup 2015
10 January 2015
Women's Team (Semi Finals)
Singapore vs China (0 - 3)
1. Feng Tianwei vs Zhu Yuling 2 - 3 (4,-8,-5,8,-6)
2. Isabelle Li vs Ding Ning 0 - 3 (-2,-6,-4)
3. Yu Mengyu/ Feng Tianwei 0 - 3 (-9,-7,-9)
 
 
9 January 2015
Women's Team (Quarter Finals)
Singapore vs Hong Kong China (3 - 2)
1. Yu Mengyu vs Lee Ho Ching 0 - 3 (-5,-5,-17)
2. Feng Tianwei vs Jiang Huajun 3 - 0 (3,10,8)
3. Isabelle Li/ Yu Mengyu vs Doo Hoi Kem/ Jiang Huajun 1 - 3 (-5,9,-9,-7)
4. Feng Tianwei vs Doo Hoi Kem 3 - 0 (11,8,8)
5. Isabelle Li vs Lee Ho Ching 3 - 2 (9,8,-8,-8,8)
 
 
8 January 2015
Women's Team (Round Robin)
Singapore vs U.A.E (3 - 0)
1. Yu Mengyu vs N.Almaazimi 3 - 0 (2,2,2)
2. Feng Tianwei vs M.Alblooshi 3 - 0 (4,3,3)
3. Yu Mengyu/ Isabelle Li vs M.Alblooshi/Sha.Almazrouei 3 - 0 (1,2,2)
 
Singapore vs Germany (3 - 2)
1. Yu Mengyu vs Ivancan Irene 3 - 0 (2,6,4)
2. Feng Tianwei vs SilBereisen Kristin 3 - 0 (10,4,4)
3. Isabelle Li/ Yu Mengyu vs Winter Sabine/ Silbereisen Kristin 0 - 3 (-9,-9,-8)
4. Isabelle Li vs Ivancan Irene 0 - 3 (7,-9,-9,-7)
5.Feng Tianwei vs Winter Sabine 3 - 0 (5,3,8)