Youth Training Squad Members

 Youth Training Squad (YTS)


 

 

林道毅

Lim Dao Yi

郭勇

Izaac Quek 

施可迅

Shi Ke Xun

 
       
 

黄荣主

Daniel Ng

谢俊源

Chia Jun Yuen

蔡奇諹

Chua Kee Yong 

 
       
 

许頌骏

Dominc Koh Song Jun

舒麟茜

Ser Lin Qian

万殷怡

Dorethea Ban Yin Yi

 
       
     

陈露文

Chan Lu Wen